Uitgeverij Veerkracht

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met de persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Uitgeverij Veerkracht kvk 59544740
Vindelsweg 17, 5931 JJ Tegelen
06-36181389
info@hartvoorgezondheid.com

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons je persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het trainingstraject.

Persoonsgegevens
Uitgeverij Veerkracht verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Adres gegevens
• e-mailadres
• telefoonnummer(s)
• IP-adres
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website (anoniem via statistieken)
• Internetbrowser en apparaat type (anoniem via statistieken)

Doeleinden
Uitgeverij Veerkracht verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk traject;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

Waarop de verwerking is gebaseerd
Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met je met betrekking tot het trainingstraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, boekhouder, mailprogramma of andere derden die worden ingeschakeld. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Je persoonsgegevens worden buiten de EER verwerkt door onze cloudprovider Active Campagne gevestigd is in de U.S. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.
Zie daarvoor de privacybeleid en algemene voorwaarden van Active Campaign.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij je gegevens bewaren
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij je gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zoals het bewaren van de gegevens op een computer met wachtwoord.

Cookies

Uitgeverij Veerkracht gebruikt functionele en analytische cookies en géén tracking cookies. Deze website verzamelt statistische gegevens via het programma Google Analytics. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele personen. Uitgeverij Veerkracht gebruikt deze gegevens alleen om de website aan te passen aan de wensen en voorkeuren van gebruikers. U kunt onze website dus anoniem raadplegen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Bij je eerste bezoek aan de website ben je geïnformeerd en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. Deze toestemming heb je verleend door te scrollen of op OK te klikken.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.? Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Jouw rechten
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage en het aanpassen van je persoonsgegevens. Alle persoongegevens zijn in te zien en aan te passen via mailchimp.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Annemieke van Duinhoven
Vindelsweg 17, 5931 JJ Tegelen
06-36181389
info@hartvoorgezondheid.com

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02-11-2022